Werken aan een nieuwe toekomst!

De Stichting STRAKX heeft als doel om de behandelmogelijkheden van volwassenen die in hun jeugd getraumatiseerd zijn te verbeteren. Voor ­volwassenen die lijden onder de gevolgen van jeugdtrauma’s zoals ­mishandeling, verwaarlozing en seksueel misbruik ontbreken goede ­behandelingen. STRAKX brengt daar NU verandering in.Lijden verlichten
Volwassenen die in hun jeugd lang­durig te maken hebben gehad met aanhoudende, levensbedreigende situaties zoals fysieke en/of psychische mishandeling, verwaarlozing en seksueel misbruik lopen kans op ernstige ­­psychische, fysieke en maatschappelijke problemen. Jaarlijks groeit het aantal mensen dat hiermee te maken heeft met meer dan 100.000. De maatschappelijke kosten bedragen 2 tot 3 miljard euro per jaar (ACE Studies, CELEVT, NJI, TNO, Trimbos). Traumatische jeugdervaringen zorgen vooral voor heel veel leed. Toch is dat leed te verlichten en zelfs op te heffen als er voldoende effectieve traumabehandelingen beschikbaar zijn. Helaas ontbreekt het daar in Nederland nog aan.

Lange zoektocht
Het is niet ongebruikelijk dat mensen tien tot twintig jaar (tevergeefs) zoeken naar passende traumabehandeling. Ook is er nauwelijks wetenschappelijk onderzoek op basis waarvan werk­zame behandelingen kunnen worden ontwikkeld. STRAKX gaat daar verande­ring in brengen.

Gezondheidsraad - adviesorgaan van de regering: ‘Deze ernstig getraumatiseerde cliënten worden vaak van het kastje naar de muur gestuurd. Omdat men de deskundigheid niet in huis heeft en de behandelingen kostbaar zijn’. Prof. Dr. Vincent Felitti, arts onder­zoeker ACE Studies (2010): ‘Chronische traumatisering in de kinderjaren is de belangrijkste determinant voor gezondheid en welbevinden in de volwassenheid’.


Screening bij alle cliënten in de GGZ en (huis)artsenpraktijk
STRAKX maakt zich hard voor een zorgvuldige screening op symptomen van traumatisering en voor gespecialiseerde, integrale traumadiagnostiek. Zowel in de (huis)artsenpraktijk als in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). De reden is dat veel cliënten (50-70%) lijden onder de directe dan wel indirecte gevolgen van traumatische jeugdervaringen. Dat gaat nogal eens schuil onder een scala aan psychische, fysieke en maatschappelijke problemen. Hierdoor wordt regelmatig een verkeerde of incomplete diagnose gesteld, gevolgd door ineffectieve behandeltrajecten. Dit is wat STRAKX in de toekomst wil voorkomen! Om die reden heeft STRAKX een methode voor screening en diagnostiek ontwikkeld die lande­lijk ingevoerd kan worden. Die methode komt voort uit een intensieve samenwerking tussen onderzoekers en wetenschappers, behandelaren en mensen met jeugdtrauma’s.

STRAKX Traumacentra:
Nu werken aan een nieuwe toekomst STRAKX zet zich in om een netwerk van samenwerkende Traumacentra te realiseren: de STRAKX Traumacentra. Laagdrempelig en zeer gespecialiseerd (topreferent). Een of meerdere Trauma­centra in iedere provincie zodat ­trauma­be­handeling voor iedereen bereikbaar is. In deze Traumacentra werkt de GGZ samen met de somatische zorg, de maatschappelijke dienstverlening en met ervaringsdeskundigen. Naast diagnostiek en behandeling werken de Centra landelijk samen aan (effect) onderzoek, kennisontwikkeling en behandelinnovatie. Zo krijgen effectieve behandelinterventies een podium om te groeien naar weten­­schappelijk onderbouwde behandelmethoden.

Hoop hervinden Wij zijn ervan overtuigd dat in de kinderjaren chronisch getraumatiseerde mensen heel veel kracht hebben. En dat ze die kracht zullen gebruiken om te herstellen van de toegebrachte schade. Door te werken aan vermindering van traumaklachten en ook aan het hervinden van hoop, het ontwikkelen van een positief zelfgevoel en aan verbondenheid met anderen. Dit vereist kracht maar leidt ook tot kracht, tot het tot bloei komen van talenten en het opbouwen van een betekenisvol leven.

Onderzoek is nodig Om tot de best mogelijke trauma-behandeling te komen moet de effectiviteit van traumabehandelingen worden aangetoond en moeten wetenschappelijk onderbouwde behandelmethoden worden ontwikkeld. Wetenschappelijk onderzoek staat in Nederland echter nog in de kinderschoenen. Er is een tekort aan bewezen effectieve behandelinterventies, wetenschappelijke publicaties zijn gering, leerstoelen en gedegen onder­zoekprogramma’s bij universiteiten ontbreken. Om hierin verbetering te brengen streeft STRAKX naar een breed gedragen landelijk onderzoeksprogramma dat zich uitstrekt over meerdere jaren. Een onderzoeksprogramma dat naar buiten toe verdedigt kan worden vanwege de wetenschappelijke kwaliteit. Het onderzoek komt ten goede aan getraumatiseerde volwassenen die behandeling zoeken, zodat zij de best mogelijke traumabehandeling krijgen met de meeste kans op succes.

Adviesraden
STRAKX wordt geadviseerd door een Wetenschappelijke Adviesraad waarin vooraanstaande onderzoekers en behandelaren zitting hebben. Daarnaast heeft STRAKX een Maat­schappelijke Adviesraad waarvan mensen met ervaring met jeugdtrauma’s deel uitmaken. Verpleegkundige algemeen ziekenhuis: ‘Ik begrijp niet dat ik wel bij iedere patiënt moet vragen naar rookgedrag maar niet naar traumatische jeugdervaringen. Terwijl deze zoveel fysieke en psychische problemen kunnen geven en bij zoveel mensen voorkomen. Dit terwijl onderzoek van de Amerikaanse arts Vincent Felitti e.a. uitwijst dat alleen al door het goed vragen naar traumatische jeugdervaringen het ziekenhuisbezoek afneemt’.

Multidisciplinaire Inte­grale Traumabehandeling (MIT)
Veel in de kinderjaren mishandelde, verwaarloosde en seksueel misbruikte mensen hebben problemen op meerdere levensgebieden. STRAKX heeft daarom in samenwerking met traumaexperts, wetenschappers en volwassenen met jeugdtrauma’s de Multidisciplinaire Integrale Traumabehandeling (MIT) ontwikkeld. In een integrale traumabehandeling worden alle dimensies van het bestaan (psychische, fysieke, maatschappelijke, mentale en spirituele) betrokken. En worden reguliere als aanvullende (complementaire) behandelingen en herstelactiviteiten geïntegreerd. Er wordt niet alleen gewerkt aan symptomatisch herstel, maar juist en vooral ook aan het hervinden van veerkracht en het werken aan een nieuwe toekomst.

STRAKX staat voor:
Recht op herstel van geestelijke schade

Iedere volwassene die lijdt onder de gevolgen van mishandeling, verwaarlozing en seksueel misbruik in de kinderjaren heeft recht op een kwalitatief hoogwaardige traumabehandeling. In een veilige omgeving, waarin ­­des­kundigheid en respect is en waar zeggen­schap van de cliënt gegarandeerd centraal staat.

Recht op toegankelijkheid van zorg en maatschappelijke participatie

Iedere volwassene die lijdt onder de gevolgen van mishandeling, verwaarlozing en seksueel misbruik in de kinderjaren, heeft recht op het beschikbaar zijn van adequate, laagdrempelige zorg en tot deelname aan de maatschappij. STRAKX beschouwt dit recht als een politieke en maatschappelijke verantwoorde­lijkheid.

De Stichting STRAKX is op 3 maart 2016 opgericht streeft ernaar om in 2018 de eerste Traumacentra te openen.

Help mee voor een nieuwe ­toekomst

Help mee voor een nieuwe toekomst: STRAKX staat open voor iedere vorm van steun, zowel van particulieren als van instellingen of bedrijven. Hoe u STRAKX kunt steunen leest u op de pagina hier. Martijne Rensen, oprichter en directeur Stichting STRAKX:

‘STRAKX steekt de handen uit de mouwen en zorgt ervoor dat volwassenen die in de kinderjaren mishandeld, verwaarloosd of seksueel misbruikt zijn, overal in Nederland terecht kunnen voor de best mogelijke traumabehandeling. Wij willen bereiken dat mensen met opgeheven hoofd naar STRAKX gaan en zeggen: STRAKX is NU. Ik ga nu werken aan een nieuwe toekomst!

Meer informatie?
info@strakxisnu.nl

FacebookTwitterLinkedInEmail
FacebookTwitterLinkedInEmail